باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Drinking game

drinking game(اعتیاد)

واژه بیگانه:

drinking game

واژه مصوب:

نوش‌بازی

تعریف:

هریک از مسابقات و بازی‌هایی که در آن بازنده مجبور به نوشیدن الکل است