باز کردن منو اصلی

ویکی β


duty(اقتصاد)

واژه بیگانه:

duty

واژه مصوب:

عوارض

تعریف:

نوعی مالیات بر کالا یا خدمات


duty(حقوق)

واژه بیگانه:

duty

واژه مصوب:

عوارض

تعریف:

نوعی مالیات بر کالا یا خدمات