باز کردن منو اصلی

ویکی β

Eccentric anomaly

eccentric anomaly(هوافضا)

واژه بیگانه:

eccentric anomaly

واژه مصوب:

بی‌هنجاری خروج‌ازمرکز

تعریف:

زاویه‌ای در نقطۀ حضیض که حاصل تقاطع قطری از دایرۀ محیطی مدار بیضوی گذرنده از جسم و خط عمود بر محور اصلی مدار بیضوی است