باز کردن منو اصلی

ویکی β

Economics of education

economics of education(اقتصاد)

واژه بیگانه:

economics of education, education economics

واژه مصوب:

اقتصاد آموزش

تعریف:

مطالعۀ مسائل اقتصادی مربوط به آموزش، ازجمله تقاضا و تأمین مالی و انجام تمهیدات لازم