باز کردن منو اصلی

ویکی β

Equity capital

equity capital(اقتصاد)

واژه بیگانه:

equity capital, equity

واژه مصوب:

سرمایة سهمی

تعریف:

در مباحث مالی و بهابازار، بخشی از سرمایه یک کسب‌وکار که با فروش سهام تأمین می‌شود