باز کردن منو اصلی

ویکی β

Facultative anaerobe

facultative anaerobe(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

facultative anaerobe

واژه مصوب:

بی‌هوازی اختیاری

تعریف:

ریزاندامگانی که در هر دو شرایط هوازی و بی‌هوازی قادر به زندگی است