باز کردن منو اصلی

ویکی β

Fast roast

fast roast(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

fast roast

واژه مصوب:

تندبرشته‌کاری

تعریف:

نوعی برشته‌کاری تجاری نسبتاً سریع که ممکن است در ظـرف پنـج دقیقـه نیز انجام ‌شود