باز کردن منو اصلی

ویکی β

Finite wing

finite wing(هوافضا)

واژه بیگانه:

finite wing

واژه مصوب:

بال محدود

تعریف:

بالی با طول دهانۀ (wing span) محدود، شامل همۀ انواع بال غیر از بال‌های حلقوی (annular wing)