باز کردن منو اصلی

ویکی β

Floatation tyre

floatation tyre(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

floatation tyre

واژه مصوب:

تایر شنی

تعریف:

تایری که با داشتن نقش رویۀ خاص، کمتر از سایر انواع تایر در خاک فرومیرود