باز کردن منو اصلی

ویکی β

Flow equation


flow equation(فیزیک)

واژه بیگانه:

flow equation

واژه مصوب:

معادلۀ شارش

تعریف:

معادله‏ای برای محاسبۀ جریان شاره در لوله‏ها یا مجراها که به‌صورت رابطۀ میان خواص شاره (چگالی و چسبندگی)، شرایط محیط (دما یا فشار) و شرایط و هندسۀ لوله و مجرا (قطر و شکل سطح مقطع و میزان همواری سطح داخلی) بیان می‏شود


flow equation(مهندسی بسپار- تایر)

واژه بیگانه:

flow equation

واژه مصوب:

معادلۀ شارش

تعریف:

معادله‏ای برای محاسبۀ جریان شاره در لوله‏ها یا مجراها که به‌صورت رابطۀ میان خواص شاره (چگالی و چسبندگی)، شرایط محیط (دما یا فشار) و شرایط و هندسۀ لوله و مجرا (قطر و شکل سطح مقطع و میزان همواری سطح داخلی) بیان می‏شودflow equation(مهندسی بسپار ـ علوم و فنّاورى رنگ)

واژه بیگانه:

flow equation

واژه مصوب:

معادلۀ شارش

تعریف:

معادله‏ای برای محاسبۀ جریان شاره در لوله‏ها یا مجراها که به‌صورت رابطۀ میان خواص شاره (چگالی و چسبندگی)، شرایط محیط (دما یا فشار) و شرایط و هندسۀ لوله و مجرا (قطر و شکل سطح مقطع و میزان همواری سطح داخلی) بیان می‏شود