باز کردن منو اصلی

ویکی β

font(رایانه و فنّاوری اطلاعات)

واژه بیگانه:

font, typeface

واژه مصوب:

قلم 2

تعریف:

مجموعه‏ای از نویسه‏های تایپی با طراحی و اندازۀ مشخص