باز کردن منو اصلی

ویکی β

Grade crossing traffic control device


grade crossing traffic control device(حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

grade crossing traffic control device 

واژه مصوب:

تنظیم‌گر گذرگاه

تعریف:

افزاره‌ای که از آن برای محافظت یا اعلام خطر در تقاطع راه‌آهن و خیابان یا حمل‌ونقل عمومی هدایت‌شده و خیابان استفاده میشود


grade crossing traffic control device(حمل‌ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

grade crossing traffic control device 

واژه مصوب:

تنظیم‌گر گذرگاه

تعریف:

افزاره‌ای که از آن برای محافظت یا اعلام خطر در تقاطع راه‌آهن و خیابان یا حمل‌ونقل عمومی هدایت‌شده و خیابان استفاده میشود