باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

نمایش مبدأ برای Gyrocompass

Gyrocompass

شما اجازهٔ ویرایش این صفحه را به این دلیل ندارید:

عملی که درخواست کرده‌اید منحصر به کاربران این گروه است: کاربران.


می‌توانید متن مبدأ این صفحه را مشاهده کنید یا از آن نسخه بردارید:

بازگشت به Gyrocompass.