باز کردن منو اصلی

ویکی β

Gyrocompass

gyrocompass(هوافضا)

واژه بیگانه:

gyrocompass

واژه مصوب:

چرخش‌قطب‌نما

تعریف:

قطب‌نمایی که در آن از خاصیت صلبیت (rigidity) چرخش‌نما برای نشان دادن قطب شمال جغرافیایی در فضا استفاده می‌شود