باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Herbal materials

herbal materials(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

herbal materials

واژه مصوب:

مواد گیاهی

تعریف:

مواد پایه برای تولید محصول نهایی گیاهان دارویی که ازطریق استخراج یا جداسازی یا تصفیه یا تغلیظ یا دیگر فرایندهای زیستی یا فیزیکی به‌ دست می‌آیند