باز کردن منو اصلی

ویکی β

Internal impedance


internal impedance(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

internal impedance

واژه مصوب:

رهبندی داخلی

تعریف:

← رهبندی منبع


internal impedance(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

internal impedance

واژه مصوب:

رهبندی داخلی

تعریف:

← رهبندی منبع