باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Intravenous drug use

intravenous drug use(اعتیاد)

واژه بیگانه:

intravenous drug use, IVDU

واژه مصوب:

مصرف وریدی مواد

تعریف:

تزریق مواد اعتیادآور در ورید