باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β


Linum(زیست‌شناسی- علوم گیاهی)

واژه بیگانه:

Linum, flax 1

واژه مصوب:

کتان

تعریف:

سرده‌ای از کتانیان شامل گیاهان علفی یا بوته‌ای یک‌ساله یا دوساله یا چندساله با برگ‌های سر‌نیزه‌ای باریک غالباً متناوب و به‌ندرت متقابل و با حاشیۀ صاف و بی‌دُم‌برگ با رگبرگ‌های موازی و گل‌آذین گرزن یا سنبله با گل‌‌های دارای 5 گلبرگ و کاسبرگ و پنج پرچم و میوۀ پوشینه‌ای و دانه‌های پهن با تزیینات سطحی لانه‌زنبوری


Linum(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

Linum, flax 1

واژه مصوب:

کتان

تعریف:

سرده‌ای از کتانیان شامل گیاهان علفی یا بوته‌ای یک‌ساله یا دوساله یا چندساله با برگ‌های سر‌نیزه‌ای باریک غالباً متناوب و به‌ندرت متقابل و با حاشیۀ صاف و بی‌دُم‌برگ با رگبرگ‌های موازی و گل‌آذین گرزن یا سنبله با گل‌‌های دارای 5 گلبرگ و کاسبرگ و پنج پرچم و میوۀ پوشینه‌ای و دانه‌های پهن با تزیینات سطحی لانه‌زنبوری