باز کردن منو اصلی

ویکی β

Loss of voltage

loss of voltage(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

loss of voltage, voltage loss

واژه مصوب:

رفت ولتاژ

تعریف:

حالتی که در آن ولتاژ در یک نقطه یا نقاط تغذیه صفر یا نزدیک به صفر است