باز کردن منو اصلی

ویکی β

Lysogenic cycle


lysogenic cycle(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

lysogenic cycle

واژه مصوب:

چرخۀ کافت‌آمایی 

تعریف:

← کافت‌آمایی


lysogenic cycle(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

lysogenic cycle

واژه مصوب:

چرخۀ کافت‌آمایی 

تعریف:

← کافت‌آمایی