باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Medicinal plants

medicinal plants(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

medicinal plants

واژه مصوب:

گیاهان دارویی

تعریف:

گیاهانی که ویژگی‌های درمانی و کاربرد دارویی دارند