باز کردن منو اصلی

ویکی β

Methylotrophy

methylotrophy(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

methylotrophy

واژه مصوب:

متیل‌پروردگی

تعریف:

فرایندی که در آن ریزاندامگان انرژی مورد نیاز خود را از دگرگشت ترکیبات یک کربنۀ حاوی گروه متیل یا از ترکیباتی که حاوی دو یا چند گروه متیل هستند و به‌طور مستقیم به یکدیگر متصل نشده‌اند تأمین می‌کند