باز کردن منو اصلی

ویکی β

Microbicidal concentration

microbicidal concentration(زیست‌شناسی-میکرب‌شناسی)

واژه بیگانه:

microbicidal concentration

واژه مصوب:

غلظت میکربکُشی

تعریف:

محدودۀ غلظتی از میکربکُش که در آن میکربکُشی صورت می‌گیرد