باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Net plankton


net plankton(اقیانوس‌شناسی)

واژه بیگانه:

net plankton

واژه مصوب:

دروایان تورگیر

تعریف:

دروایانی که می‌توان آنها را با تور ریز صید کرد


net plankton(جانور‌شناسی)

واژه بیگانه:

net plankton

واژه مصوب:

دروایان تورگیر

تعریف:

دروایانی که می‌توان آنها را با تور ریز صید کرد