باز کردن منو اصلی

ویکی β

Neutral conductor


neutral conductor(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

neutral conductor

واژه مصوب:

خنثی، رسانای نول

تعریف:

← نول


neutral conductor(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

neutral conductor

واژه مصوب:

خنثی، رسانای نول

تعریف:

← نولneutral conductor(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

neutral conductor

واژه مصوب:

خنثی، رسانای نول

تعریف:

← نول