باز کردن منو اصلی

ویکی β

Overvoltage protector

overvoltage protector(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

overvoltage protector

واژه مصوب:

محافظ بیش‌ولتاژ

تعریف:

خازن یا مقاومت غیرخطی یا هر افزارۀ دیگری که بیش‌ولتاژهای داخلی را از بین می‌برد