Paragliding accuracy

از ویکی
پرش به: ناوبری، جستجو

paragliding accuracy(ورزش)==واژه بیگانه: paragliding accuracyواژه مصوب: چتربال‌پَری دقتتعریف: یکی از مواد چتربال‌پری که در آن فرود در نزدیکی یا در مرکز هدف تعیین‌شده اهمیت دارد==paragliding accuracy(ورزش)==واژه بیگانه: paragliding accuracyواژه مصوب: چتربال‌پَری دقتتعریف: یکی از مواد چتربال‌پری که در آن فرود در نزدیکی یا در مرکز هدف تعیین‌شده اهمیت دارد==paragliding accuracy(ورزش)

واژه بیگانه:

paragliding accuracy, accuracy

واژه مصوب:

چتربال‌پَری دقت

تعریف:

یکی از مواد چتربال‌پری که در آن فرود در نزدیکی یا در مرکز هدف تعیین‌شده اهمیت دارد

paragliding accuracy(ورزش)

واژه بیگانه:

paragliding accuracy, accuracy

واژه مصوب:

چتربال‌پَری دقت

تعریف:

یکی از مواد چتربال‌پری که در آن فرود در نزدیکی یا در مرکز هدف تعیین‌شده اهمیت دارد

paragliding accuracy(ورزش)

واژه بیگانه:

paragliding accuracy, accuracy

واژه مصوب:

چتربال‌پَری دقت

تعریف:

یکی از مواد چتربال‌پری که در آن فرود در نزدیکی یا در مرکز هدف تعیین‌شده اهمیت دارد