باز کردن منو اصلی

ویکی β

Phase line


phase line(علوم نظامی)

واژه بیگانه:

phase line 1

واژه مصوب:

خط خیز

تعریف:

خطی برای واپایش و هماهنگی عملیات نظامی که معمولاً به‌گونه‌ای انتخاب میشود که در منطقۀ عملیاتی به‌سهولت قابل تشخیص باشد


phase line(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

phase line 2

واژه مصوب:

خط فاز 

تعریف:

← فازphase line(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

phase line 2

واژه مصوب:

خط فاز 

تعریف:

← فاز