باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Preheating


preheating(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

preheating

واژه مصوب:

پیش‌گرمایش

تعریف:

حرارت‌ دادن اجسام تا دماهای میانه به‌منظور آماده‌سازی برای عملیات بعدی و صرفه‌جویی در انرژی


preheating(قطعات و اجزای خودرو)

واژه بیگانه:

preheating

واژه مصوب:

پیش‌گرمایش

تعریف:

حرارت‌ دادن اجسام تا دماهای میانه به‌منظور آماده‌سازی برای عملیات بعدی و صرفه‌جویی در انرژیpreheating(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

preheating

واژه مصوب:

پیش‌گرمایش

تعریف:

حرارت‌ دادن اجسام تا دماهای میانه به‌منظور آماده‌سازی برای عملیات بعدی و صرفه‌جویی در انرژی