باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Product platform

product platform(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

product platform

واژه مصوب:

بن‌سازۀ محصول

تعریف:

مجموعه‌ای از اجزای ثابت که تنوع و تکامل‌پذیری کل سامانه را با محدودسازی وابستگی میان دیگر اجزا ممکن می‌کند