باز کردن منو اصلی

ویکی β

Progressive burning

progressive burning(هوافضا)

واژه بیگانه:

progressive burning

واژه مصوب:

سوختن فزاینده

تعریف:

فرایند سوختن سوخت جامد که در آن مشخصات فیزیکی نیرو و فشار و سطح سوختن افزایش می‌یابد