باز کردن منو اصلی

ویکی β

Propellant

propellant(هوافضا)

واژه بیگانه:

propellant

واژه مصوب:

پیش‌رانه

تعریف:

مادۀ فراهم‌کنندۀ نیروی رانش موشک شامل سوخت کاهنده و اکسنده