باز کردن منو اصلی

ویکی β

Radiography

radiography(پزشکی)

واژه بیگانه:

radiography

واژه مصوب:

پرتونگاری

تعریف:

شیوۀ بررسی بدن با تاباندن پرتوهای ایکس بر آن و تولید تصویرهایی بر روی کلیشه یا پرده‏های حساس |||* مصوب فرهنگستان اول