باز کردن منو اصلی

ویکی β

Revegetation

revegetation(مهندسی منابع طبیعی - شاخة حیات‌وحش)

واژه بیگانه:

revegetation

واژه مصوب:

بازرویانش

تعریف:

به‌وجود آوردن دوباره و توسعة پوشش گیاهی به‌طور مصنوعی==revegetation(حیات‌وحش)==

واژه بیگانه:

revegetation

واژه مصوب:

بازرویش

تعریف:

به‌ وجود آمدن دوباره و توسعة پوشش گیاهی به‌طور طبیعی