باز کردن منو اصلی

ویکی β

Reverse voltage

reverse voltage(مهندسی برق)

واژه بیگانه:

reverse voltage

واژه مصوب:

ولتاژ معکوس

تعریف:

حداکثر ولتاژ لحظه‌ای (instantaneous voltage) که در مداری با قطبایی مخالفِ قطبایی رسانش عادی روی می‌دهد