باز کردن منو اصلی

ویکی β

Rocket chamber


rocket chamber(هوافضا)

واژه بیگانه:

rocket chamber

واژه مصوب:

محفظۀ احتراق موشک 

تعریف:

← محفظۀ احتراق


rocket chamber(هوافضا)

واژه بیگانه:

rocket chamber

واژه مصوب:

محفظۀ احتراق موشک 

تعریف:

← محفظۀ احتراق