باز کردن منو اصلی

ویکی β

Safe speed


safe speed(حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

safe speed

واژه مصوب:

سرعت ایمن

تعریف:

سرعتی که وسیلۀ نقلیه در آن بتواند به‌آسانی از تصادف جلوگیری کند و در فاصلۀ مناسب متوقف شود و اندازۀ آن بستگی به تراکم شدآمد و وضعیت جوّی و جغرافیایی دارد


safe speed(حمل‌ونقل دریایی)

واژه بیگانه:

safe speed

واژه مصوب:

سرعت ایمن

تعریف:

سرعتی که وسیلۀ نقلیه در آن بتواند به‌آسانی از تصادف جلوگیری کند و در فاصلۀ مناسب متوقف شود و اندازۀ آن بستگی به تراکم شدآمد و وضعیت جوّی و جغرافیایی داردsafe speed(حمل‌ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

safe speed

واژه مصوب:

سرعت ایمن

تعریف:

سرعتی که وسیلۀ نقلیه در آن بتواند به‌آسانی از تصادف جلوگیری کند و در فاصلۀ مناسب متوقف شود و اندازۀ آن بستگی به تراکم شدآمد و وضعیت جوّی و جغرافیایی دارد