باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Seed bank

seed bank(گیاهان دارویی)

واژه بیگانه:

seed bank

واژه مصوب:

بانک بذر

تعریف:

محل ذخیره‌سازی و نگهداری بذرها برای حفاظت از گونه‌ها و کشت آنها در صورت نیاز