باز کردن منو اصلی

ویکی β

Simple curve


simple curve(حمل‌ونقل درون‌شهری-جاده‌ای)

واژه بیگانه:

simple curve, plane curve

واژه مصوب:

قوس ساده

تعریف:

قوسی که دارای شعاع ثابت است


simple curve(حمل‌ونقل ریلی)

واژه بیگانه:

simple curve, plane curve

واژه مصوب:

قوس ساده

تعریف:

قوسی که دارای شعاع ثابت است