باز کردن منو اصلی

ویکی β

Slow roast

slow roast(علوم و فنّاوری غذا- قهوه‌پژوهی)

واژه بیگانه:

slow roast

واژه مصوب:

کند‌برشته‌کاری

تعریف:

نوعی برشته‌کاری نسبتاً آهسته که هدف آن به دست دادن طعمی مطلوب در زمانی بین ده تا بیست دقیقه است