باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Soft technology

soft technology(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

soft technology, soft-tech

واژه مصوب:

فنّاوری نرم

تعریف:

فنّاوری‌ای که در تولید محصول و کالای غیرمادی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و روان‌شناختی به کار گرفته می‌شود