باز کردن منو اصلی

ویکی β

Sonography

sonography(پزشکی)

واژه بیگانه:

sonography

واژه مصوب:

صوت‏نگاری

تعریف:

تهیۀ تصویر از ساختارهای درونی بدن با استفاده از امواج فراصوتی