باز کردن منو اصلی

ویکی β

Spin-off company

spin-off company(اقتصاد)

واژه بیگانه:

spin-off company

واژه مصوب:

شرکت درون‌گذارده

تعریف:

شرکتی که حاصل درون‌گذاری باشد