باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Stage-gate process

stage-gate process(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

stage-gate process

واژه مصوب:

فرایند مرحله‌ ـ گذر

تعریف:

نوعی فرایند چندمرحله‌ای ازپیش‌تعریف‌شده با خروجی سنجش‌پذیر و مشخص که پیشروی موفق طرح را از مرحله‌ای به مرحلۀ دیگر تضمین می‌کند