باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Technology accumulation

technology accumulation(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology accumulation

واژه مصوب:

انباشت فنّاوری

تعریف:

افزایش تدریجی توانمندی‌های فنّاورانه در سطوح مختلف شامل یادگیری فنّاوری و بومی‌سازی آن و تغییر و تحول فنی و افزایش ظرفیت تولید و جز آن