باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Technology auditing

technology auditing(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology auditing, technological capability assessment

واژه مصوب:

ممیزی فنّاوری

تعریف:

ارزیابی توان یک سازمان یا کشور در رابطه با یک یا مجموعه‌ای از فنّاوری‌ها