باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Technology monitoring

technology monitoring(مدیریت فنّاوری)

واژه بیگانه:

technology monitoring

واژه مصوب:

پایش فنّاوری

تعریف:

شناسایی و ارزیابی پیشرفت‌های فنّاورانه برای حفظ جایگاه رقابتی