باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Tungsten inclusion

tungsten inclusion(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

tungsten inclusion

واژه مصوب:

آخال تنگستنی

تعریف:

ذرات تنگستنی که در جوشکاری قوسی‌تنگستنی‌ گاز‌محافظ در درون فلز جوش گیر می‌افتند