باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β

Weld crack

weld crack(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

weld crack

واژه مصوب:

تَرَک جوش

تعریف:

ترکی که در منطقۀ جوش شامل فلز جوش و تفگاه به وجود می‌آید