باز کردن منو اصلی

واژه‌های مصوب β


welder(جوشکاری و آزمایش‌های غیرمخرب)

واژه بیگانه:

welder

واژه مصوب:

جوشکار

تعریف:

کسی که عمل جوشکاری را به‌صورت دستی انجام می‌دهد


welder(مهندسی مواد و متالورژی)

واژه بیگانه:

welder

واژه مصوب:

جوشکار

تعریف:

کسی که عمل جوشکاری را به‌صورت دستی انجام می‌دهد